3-27-12 CPS258 TheStampsofLife - Smile - Keri Lee Sereika